Từ láy là gì? Từ ghép là gì? Cách phân biệt từ ghép và từ láy | massgo.vn

Apa tembung godhong? Apa iku tembung majemuk? Sanadyan kita sedaya sampun nyinau kawruh menika wonten ing Sekolah Dasar, nanging ngantos sakmenika kathah siswa ingkang boten saged mbedakaken tembung rangkep kaliyan tembung rangkep. Artikel iki bakal menehi informasi kanggo njawab pitakonan: Apa tembung godhong? Apa iku tembung majemuk? Uga carane mbedakake.

Apa tembung godhong? Apa iku tembung majemuk?

tu-lay-la-gi-tu-gep-lagi
Tembung rangkep lan tembung rangkep isih akeh sing bingung lan ora bisa dibedakake

Apa tembung godhong?

Gatra yaiku tembung kang kadadeyan saka rong gatra utawa luwih, unen-unen kang nduweni struktur kang padha utawa padha ing gatra kang ana ing ngarep utawa sakwise.

tu-lay-la-gi-tu-gep-lagi
Apa tembung godhong?

Ing unen-unen tembung rangkep bakal ana 1 tembung tegese utawa kabeh unen-unen yen dipisahake ora nduweni teges, nanging yen digandheng bakal nuwuhake tembung kang nduweni teges.

Ana pirang-pirang jinis tembung?

Tembung rangkep inggih menika tembung ingkang saged sami rima utawi swantenipun, utawi saged ugi sami rima saha swantenipun, saengga tembung kaperang dados tiga, inggih menika tembung wutuh, tembung perangan saha tembung khusus.

tu-lay-la-gi-tu-gep-lagi
Ana sawetara jinis godhong

Tembung wutuh

Tembung-tembung sing wis baleni swara, padha swara lan rima. Tuladhane: kesusu, gumuruh, adoh, tansah, ijo biru, …

Kajaba iku, sawetara tembung bakal duwe owah-owahan nada utawa konsonan pungkasan kanggo nggawe harmoni swara nalika ditulis utawa diucapake. Tuladhane: pinter, ulet, lincah, jero,…

Tembung parsial

Gatra parsial kaperang dadi 2 jinis, yaiku gatra lan gatra:

 • Tembung sing diucapake: yaiku tembung-tembung kang kawiwitan saka rong gatra, padha. Tuladhane: kadang, sumringah, sumringah, gugup, ayu, bingung,…
 • Tembung rangkep: padha, mbaleni sajak. Tuladhane: keprigelan, pulih, keriut, macem-macem, ngapusi, grundelan, gelisah, …

Godhong khusus

Sawetara tembung sing konsonan pisanan “k” nanging ditulis nganggo aksara 3 beda k, c, q isih bisa digabung dadi tembung rangkep. Tuladhane: bengkong, tuwa, gedhe, … iku kabeh tembung longgar.

Kajaba iku, ana sawetara tembung sing ora duwe konsonan wiwitan sing isih bisa dirangkep dadi tembung rangkep. Contone, tembung: rame, sepi, banter, … uga tembung bingung.

Efek saka tembung godhong

 • Tembung majemuk digunakake kanggo nggawe nuansa ekspresif lan intonasi kanggo ukara. Saliyane iku, tembung godhong uga mratelakake swasana lan rasa pangripta utawa panutur.
 • Ora mung iku, tembung godhong uga digunakake kanggo nandheske lan nggambarake wujud, psikologi, swasana ati, semangat, kahanan, … manungsa lan fenomena.
 • Wonten ing kasusastran, tembung godhong dipunginakaken minangka ukuran seni kangge ngandharaken saha ngandharaken swasana saha penggalihipun paraga, saha kanthi tliti ngandharaken maksudipun panganggit.

Tuladha tembung le

Sawetara slurs umum kayata: ayu, shimmering, kumrincing, biru-ijo, banter, samar, gedhe banget, murmuring, chirping, chattering, buzzing, whispering, gelembung, chirping, teduh, rame, tuwa, rumbling, macem-macem, …

Apa iku tembung majemuk?

tu-lay-la-gi-tu-gep-lagi
Apa iku tembung majemuk?

Tembung rangkep inggih menika tembung ingkang gadhah gatra utawi swanten langkung saking setunggal, inggih menika tembung rangkep ingkang dipundamel kanthi cara ngraketaken tembung-tembung ingkang gadhah teges. Tembung majemuk ora perlu dirangkep bebarengan.

Ana pira jinise tembung rangkep?

Tembung camboran kaperang dados kalih inggih menika tembung camboran utama lan tembung camboran minor saha tembung camboran isomorfik.

Tembung rangkep utama

Tembung rangkep inggih menika tembung ingkang kadadosan saking tembung pokok saha tembung lingga, ingkang nyengkuyung saha nglengkapi tegesipun. Tembung panggandheng limrahipun wonten ing ngajeng, tembung sesulih sesulih saha badhe ngewahi tembung sesulih, saengga tegesipun tembung sesulih ugi langkung ciyut tinimbang tegesipun tembung sesulih.

contone: sepeda, kuning, pulpen, mbah, sepur, bandara, mawar…

Tembung rangkep

Beda karo tembung camboran mayor lan minor, tembung camboran isoform ora bakal mbedakake tembung endi sing dadi tembung utama lan tembung tambahan. Tegesipun tembung sesulih menika boten ciyut kados tembung rangkep utama, ananging gadhah teges ingkang langkung jembar.

contone: omah, wong tuwa, bojo, sandhangan, buku, tanduran, perabot, …

Efek saka tembung rangkep

Tembung majemuk mbantu panulis lan penutur ngandharake makna sakabehe ukara ing ukara utawa tembunge, supaya ora bisa disalahake dening wong liya.

Tembung majemuk uga bakal mbantu para pamaca lan pamireng supaya bisa mangerteni makna sing dikarepake panulis lan penutur kanthi bener tanpa kudu mikir.

Tuladha tembung rangkep

Ing ngisor iki sawetara tembung rangkep sing umum digunakake: wong tuwa, simbah, sandhangan, kendaraan, pulpen, buku, sepedha motor, kelangan, bandara, tanduran, perabotan, sepatu, sepur, um biru, abang, …

Cara mbedakake tembung rangkep lan tembung rangkep

tu-lay-la-gi-tu-gep-lagi
Cara mbedakake tembung rangkep lan tembung rangkep

Sawise sampeyan duwe pangerten sing jelas babagan konsep: Apa tembung slang? Tembung rangkep menika menapa?, salajengipun kedah dipunbedakaken tembung rangkep, tembung rangkep. Yen sampeyan isih durung ngerti cara mbedakake tembung rangkep lan tembung rangkep, sampeyan bisa maca cara ing ngisor iki:

Cara 1: Pisahake saben tembung siji lan gawe ukara kanggo mriksa apa iku tembung rangkep utawa tembung rangkep

Penting banget kanggo sampeyan ngerti yen tembung siji ing tembung rangkep, yen dipisahake, bakal duwe makna sing padha. Beda karo tembung rangkep, rong tembung ing tembung rangkep, yen dipisahake mung siji tembung utawa tembung loro-lorone ora duwe teges.

Dadi kudu dipisahake saben tembung lan gawe ukara kanggo tembung tunggal kasebut, yen tembung siji loro kasebut nduweni teges banjur dadi tembung rangkep, yen mung siji tembung sing bisa dimangerteni utawa loro-lorone tembung ora duwe teges. yaiku tembung sing ora sopan.

Tuladha 1: Tembung “kembang lan godhong” menika kalebet tembung rangkep, amargi menawi dipunpisahaken kalih tembung sekar, sekar saha godhong, kekalihipun gadhah teges menawi madeg piyambak-piyambak, saha kula saged damel ukara saking tembung kekalih menika.

Terangna tegese tembung loro”kembang“lan”godhong“:

kembang: minangka organ reproduksi, ciri khas tetanduran ngembang, yaiku tunas sing disingkat kanthi godhong sing diowahi sing dadi fungsi reproduksi tanduran. Ing babagan struktur botani, kembang kasebut minangka jinis cabang khusus. Kembang bisa nggampangake penyerbukan silang utawa ngidini polinasi dhewe. Kembang ngasilake woh lan wiji.

godhong: minangka organ tanduran vaskular lan aksesoris lateral utama saka batang. Godhong lan batang gabung dadi tunas. Godhong nindakake fungsi fotosintesis, pertukaran gas lan respirasi.

Gawea ukara nganggo tembung loro”kembang“lan”godhong“:

kembang: Kembang mekar ing srengenge.

godhong: Godhong pari nduweni wilah sing dawa lan tipis, tuwuh ing sakubenge gagang, lumahing godhonge kasar, urat-urat mlaku sejajar.

Tuladha 2: Tembung “arum” kalebet tembung rangkep amargi menawi dipunpisahaken kalih tembung tunggal “arum” lan “tho”, namung tembung tunggal “wangi” ingkang gadhah teges. Tembung tunggal “tho” menika boten gadhah teges menawi lelungan piyambakan saha gadhah efek ingkang saged dipunowahi menawi dipunsarengi tembung tunggal “wangi”. Tembung tunggal “wangi” tegese:

 • Nduweni aroma sing nyenengake lan nyaman.
 • Ajining diri apik, diarani lan dipuji dening wong.
 • Nanas, wit wangi, nanas.

Cara 2: Ngganti posisi tembung siji bebarengan

Nalika ngganti posisi tembung siji:

Tembung rangkep: Tegese tembung kasebut tetep ora owah yen posisine tembung tunggal diowahi.

Ekspresi aliteratif: tembung rangkep ora bisa ngowahi susunane, yen diowahi dadi tembung rangkep bakal dadi tembung sing ora ana teges (kajaba tembung rangkep).

Tuladhane

 • Tembung “sandhangan” kalebet tembung rangkep amargi menawi ewah-ewahan pandhapuking tembung setunggal menika badhe wujud tembung “sandhangan”, tegesipun tembung menika tetep boten ewah senajan ewah-ewahanipun tembung setunggal. Tembung “sandhangan” utawa “sandhangan” loro-lorone tegese nganggo, kayata: celonone, klambi, …
 • Tembung “ayu” kalebet tembung sesulih panuduh amargi menawi ewah-ewahan saking tembung setunggal menika badhe dados tembung “ayu” inggih menika tembung ingkang boten gadhah teges.

Cara 3: Hubungane swara ing tembung rangkep lan tembung rangkep

Bentenipun ingkang gampil dipunmangertosi antawisipun tembung rangkep kaliyan tembung rangkep inggih menika gayutipun swantenipun tembung tunggal ingkang dadosaken tembung. Sampeyan bisa ngandelake fitur iki supaya bisa mbedakake antarane tembung rangkep lan tembung rangkep kanthi cepet lan gampang kaya ing ngisor iki:

Tembung rangkep: Biasane ora ana hubungan swara antarane swara sing dadi tembung rangkep.

Ekspresi aliteratif: Swara sing diasilake asring padha swara, bisa padha ing syarat-syarat konsonan pisanan, rima utawa kabeh padha (tembung rangkep rangkep).

Tuladhane:

Tembung rangkep: sandhangan, palawija, guru, wong tuwa, kendharaan, pulpen, meja lan kursi,… mujudake tembung rangkep amarga unen-unen kasebut pancen ora ana gayutane rima.

Tembung rangkep : tembung kados tembung “kemerlap” menika gadhah konsonan purwakanthi ingkang sami, tembung “mumbul” menika sami kaliyan rima, tembung “bareng” menika sami swantenipun.

Cara 4 : Adhedhasar purwakaning tembung kangge nemtokaken tembung rangkep utawi tembung rangkep

Tembung godhong minangka fitur unik saka cara nyebarake (rekaman, rima, lan kabeh), cara nggawe tembung sing unik kanggo basa Vietnam. Mulane padha kudu tembung Vietnam murni. Tembung Sino-Vietnam dudu tembung rangkep sanajan ana sawetara tumpang tindih fonologis.

Contone, tembung kayata: basa, asor, watak, lintang, srakah, kasenengan, lukisan, latar mburi, laporan, kepuasan, gangguan, sopan santun, kalanggengan, ekstasi, macem-macem ,… minangka tembung rangkep amarga kalebu tembung Sino-Vietnam. .

Dene tembung-tembunge: kasar, bubbly, precarious, precarious, precarious, billowing, … iku tembung cabul amarga iku tembung Vietnam murni.

Tembung rangkep ora bisa dadi tembung Sino-Vietnam, mula tembung Sino-Vietnam iku kabeh tembung rangkep. Contone, tembung “jenis”, nalika nganalisis tembung tunggal, kita nemokake yen “tu” minangka tembung Sino-Vietnam, mula sanajan ana gatra pisanan, nanging isih kagolong dadi tembung rangkep. Tembung “pati” minangka tembung Sino-Vietnam kanthi makna ing ngisor iki:

 • Tembung iku pati ing pangertèn biasanipun.
 • Tu tegese bocah, lanang lan wadon diarani pati.
 • Pati uga ateges generasi penerus, yaiku keturunan.
 • Tu uga ateges manuk lan kewan enom.

Cara 5: Tembung hipotesis minangka tembung rangkep

Tembung rangkep hipotetis saperangan, sanajan gadhah sipat ingkang sami kaliyan tembung rangkep, ananging tembung rangkep ingkang dados tembung rangkep menika gadhah teges sedaya, saengga dipungolongaken dados tembung rangkep tinimbang tembung rangkep.

Contone, tembung kayata pagoda, teken, lan liya-liyane kabeh duwe konsonan wiwitan sing padha karo tembung godhong, nanging nalika misahake tembung siji kanggo nemokake makna, loro tembung tunggal kasebut nduweni teges sing padha, mula digolongake dadi tembung rangkep.

Cara 6: Coba hukum komedi

Yen tembung tunggal ing tembung rangkep nduweni nada sing ora padha, mula tembung rangkep kasebut kalebu tembung rangkep, lan tembung rangkep bakal manut paugeran harmonis ing ngisor iki:

 • Range vokal dhuwur kalebu bar: horisontal (unsigned), pitakonan, landhep.
 • Rentang vokal andhap kalebu nada: jero, tiba, lan abot.

Tembung-tembung ing ngisor iki kalebu tembung rangkep amarga tembung loro sing padha ora padha swarane:

 • Nada dhuwur-andhap: ceroboh, squishy, ​​payau, wicaksana, geger, kenceng, kenceng, squishy, ​​nyaring, aduh, nggumunake, kenceng, …
 • Nada dhuwur: squiggly, kusam, berantakan, ringkes, cekak, gundul, metu saka panggonan, …

Tembung-tembung ing ngisor iki kalebu tembung rangkep amarga tembung loro sing ana ing wandane padha, yaiku: gelisah, gelisah, gumulung, gedhe banget, berjuang, remuk, remuk, …

Saliyane mbedakake tembung rangkep lan tembung rangkep, sampeyan uga kudu mbedakake tembung rangkep lan tembung monosyllabic. Perlu digatekake: “Yen tembung loro utawa luwih ora nduweni teges, nduweni sesambungan rima nanging mbentuk tembung barang, mula tembung iku tembung siji-sijine”.

 • Apa “TV” tembung majemuk utawa tembung monosyllabic? Tembung “ti” lan “vi” menawi dipunpisahaken boten wonten tegesipun, ing antawisipun tembung kalih tembung wau dipunbaleni rema “i”, saengga sami kaliyan tandha tembung rangkep. Nanging, televisi minangka tembung benda, iki minangka tembung multi-suku kata. Sejatine, “televisi” minangka tembung silihan asing kanggo nyebut sistem telekomunikasi elektronik.
 • Kita uga bisa ngandelake sawetara formalitas nulis sing khas kayata duwe tandha “-” ing antarane tembung, banjur tembung kasebut minangka tembung silihan asing – tembung monosyllabic, dudu tembung majemuk, amarga tembung aksioma minangka tembung silihan manca Vietnam murni. tembung. Kayata: radar, bir, es krim, kopi, film, sofa, musik rock,…

Basa Vietnam pancen nduweni kosakata sing maneka warna lan sugih, saengga ing wektu sing cendhak bisa uga angel kanggo mbedakake tembung rangkep lan tembung rangkep kanthi akurat. Nanging yen katon kanthi rutin kayata maca akeh geguritan, novel, crita cekak, kosakata lan kemampuan kanggo mbedakake bakal saya tambah akeh.

Kanthi analisis ing ndhuwur, muga-muga sampeyan wis entuk informasi luwih akeh lan bisa mbedakake tembung rangkep lan tembung rangkep, mula bisa mangsuli pitakon: Apa sing diarani tembung rangkep? Apa iku tembung majemuk?

READ  Các lỗi bàn phím máy tính để bàn và cách khắc phục | massgo.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud